Tipitaka Network :: Sutta Spectra
Unicode | Velthuis
More Pāli | News
Season's Greetings
When the Buddha teaches others
he does so out of compassion,
because the Tathagata is wholly freed
from both favour and aversion.
Samyutta Nikaya I, 111
Vinaya Piṭaka
Sutta Piṭaka
Abhidhamma Piṭaka
Recent Updates
Sutta Spectra!
- About the project
- Fonts display
Developed and supported by PaliLogix

Paacittiya

V. Paacittiya Ka.n.da

Musaavaada Vagga

 1. Musaavaadasikkhaapada.m
 2. Omasavaadasikkhaapada.m
 3. Pesu~n~nasikkhaapada.m
 4. Padasodhammasikkhaapada.m
 5. Sahaseyyasikkhaapada.m
 6. Dutiyasahaseyyasikkhaapada.m
 7. Dhammadesanaasikkhaapada.m
 8. Bhuutaarocanasikkhaapada.m
 9. Du.t.thullaarocanasikkhaapada.m
 10. Pathaviikha.nanasikkhaapada.m

Bhuutagaama Vagga

 1. Bhuutagaamasikkhaapada.m
 2. A~n~navaadakasikkhaapada.m
 3. Ujjhaapanakasikkhaapada.m
 4. Pa.thamasenaasanasikkhaapada.m
 5. Dutiyasenaasanasikkhaapada.m
 6. Anupakhajjasikkhaapada.m
 7. Nikka.d.dhanasikkhaapada.m
 8. Vehaasaku.tisikkhaapada.m
 9. Mahallakavihaarasikkhaapada.m
 10. Sappaa.nakasikkhaapada.m

Ovaada Vagga

 1. Ovaadasikkhaapada.m
 2. Attha`ngatasikkhaapada.m
 3. Bhikkhunupassayasikkhaapada.m
 4. Aamisasikkhaapada.m
 5. Ciivaradaanasikkhaapada.m
 6. Ciivarasibbanasikkhaapada.m
 7. Sa.mvidhaanasikkhaapada.m
 8. Naavaabhiruhanasikkhaapada.m
 9. Paripaacitasikkhaapada.m
 10. Rahonisajjasikkhaapada.m

Bhojana Vagga

 1. Aavasathapi.n.dasikkhaapada.m
 2. Ga.nabhojanasikkhaapada.m
 3. Paramparabhojanasikkhaapada.m
 4. Kaa.namaatusikkhaapada.m
 5. Pa.thamapavaara.naasikkhaapada.m
 6. Dutiyapavaara.naasikkhaapada.m
 7. Vikaalabhojanasikkhaapada.m
 8. Sannidhikaarakasikkhaapada.m
 9. Pa.niitabhojanasikkhaapada.m
 10. Dantaponasikkhaapada.m

Acelaka Vagga

 1. Acelakasikkhaapada.m
 2. Uyyojanasikkhaapada.m
 3. Sabhojanasikkhaapada.m
 4. Rahopa.ticchannasikkhaapada.m
 5. Rahonisajjasikkhaapada.m
 6. Caarittasikkhaapada.m
 7. Mahaanaamasikkhaapada.m
 8. Uyyuttasenaasikkhaapada.m
 9. Senaavaasasikkhaapada.m
 10. Uyyodhikasikkhaapada.m

Suraapaana Vagga

 1. Suraapaanasikkhaapada.m
 2. A`ngulipatodakasikkhaapada.m
 3. Hasadhammasikkhaapada.m
 4. Anaadariyasikkhaapada.m
 5. Bhi.msaapanasikkhaapada.m
 6. Jotikasikkhaapada.m
 7. Nahaanasikkhaapada.m
 8. Dubba.n.nakara.nasikkhaapada.m
 9. Vikappanasikkhaapada.m
 10. Ciivara-apanidhaanasikkhaapada.m

Sappaa.naka Vagga

 1. Sa~nciccasikkhaapada.m
 2. Sappaa.nakasikkhaapada.m
 3. Ukko.tanasikkhaapada.m
 4. Du.t.thullasikkhaapada.m
 5. Uunaviisativassasikkhaapada.m
 6. Theyyasatthasikkhaapada.m
 7. Sa.mvidhaanasikkhaapada.m
 8. Ari.t.thasikkhaapada.m
 9. Ukkhittasambhogasikkhaapada.m
 10. Ka.n.takasikkhaapada.m

Sahadhammika Vagga

 1. Sahadhammikasikkhaapada.m
 2. Vilekhanasikkhaapada.m
 3. Mohanasikkhaapada.m
 4. Pahaarasikkhaapada.m
 5. Talasattikasikkhaapada.m
 6. Amuulakasikkhaapada.m
 7. Sa~nciccasikkhaapada.m
 8. Upassutisikkhaapada.m
 9. Kammapa.tibaahanasikkhaapada.m
 10. Chanda.m-adatvaagamanasikkhaapada.m
 11. Dubbalasikkhaapada.m
 12. Pari.naamanasikkhaapada.m

Ratana Vagga

 1. Antepurasikkhaapada.m
 2. Ratanasikkhaapada.m
 3. Vikaalagaamappavisanasikkhaapada.m
 4. Suucigharasikkhaapada.m
 5. Ma~ncapii.thasikkhaapada.m
 6. Tuulonaddhasikkhaapada.m
 7. Nisiidanasikkhaapada.m
 8. Ka.n.duppa.ticchaadisikkhaapada.m
 9. Vassikasaa.tikaasikkhaapada.m
 10. Nandasikkhaapada.m

VI. Paa.tidesaniiya Ka.n.da

 1. Pa.thamapaa.tidesaniiyasikkhaapada.m
 2. Dutiyapaa.tidesaniiyasikkhaapada.m
 3. Tatiyapaa.tidesaniiyasikkhaapada.m
 4. Catutthapaa.tidesaniiyasikkhaapada.m

VII. Sekhiya Ka.n.da

Parima.n.dala Vagga

Ujjagghika Vagga

Khambhakata Vagga

Sakkacca Vagga

Kaba.la Vagga

Surusuru Vagga

Paaduka Vagga

VIII. Adhikara.nasamathaa

Bhikkhunii Vibha`nga

I. Paaraajika Ka.n.da

 1. Pa.thamapaaraajika.m
 2. Dutiyapaaraajika.m
 3. Tatiyapaaraajika.m
 4. Catutthapaaraajika.m

II. Sa`nghaadisesa Ka.n.da

 1. Pa.thamasa`nghaadisesasikkhaapada.m
 2. Dutiyasa`nghaadisesasikkhaapada.m
 3. Tatiyasa`nghaadisesasikkhaapada.m
 4. Catutthasa`nghaadisesasikkhaapada.m
 5. Pa~ncamasa`nghaadisesasikkhaapada.m
 6. Cha.t.thasa`nghaadisesasikkhaapada.m
 7. Sattamasa`nghaadisesasikkhaapada.m
 8. A.t.thamasa`nghaadisesasikkhaapada.m
 9. Navamasa`nghaadisesasikkhaapada.m
 10. Dasamasa`nghaadisesasikkhaapada.m

III. Nissaggiya Ka.n.da

Patta Vagga

 1. Pa.thamasikkhaapada.m
 2. Dutiyasikkhaapada.m
 3. Tatiyasikkhaapada.m
 4. Catutthasikkhaapada.m
 5. Pa~ncamasikkhaapada.m
 6. Cha.t.thasikkhaapada.m
 7. Sattamasikkhaapada.m
 8. A.t.thamasikkhaapada.m
 9. Navamasikkhaapada.m
 10. Dasamasikkhaapada.m
 11. Ekaadasamasikkhaapada.m
 12. Dvaadasamasikkhaapada.m

IV. Paacittiya Ka.n.da

Lasu.na Vagga

 1. Pa.thamasikkhaapada.m
 2. Dutiyasikkhaapada.m
 3. Tatiyasikkhaapada.m
 4. Catutthasikkhaapada.m
 5. Pa~ncamasikkhaapada.m
 6. Cha.t.thasikkhaapada.m
 7. Sattamasikkhaapada.m
 8. A.t.thamasikkhaapada.m
 9. Navamasikkhaapada.m
 10. Dasamasikkhaapada.m

Andhakaara Vagga

 1. Pa.thamasikkhaapada.m
 2. Dutiyasikkhaapada.m
 3. Tatiyasikkhaapada.m
 4. Catutthasikkhaapada.m
 5. Pa~ncamasikkhaapada.m
 6. Cha.t.thasikkhaapada.m
 7. Sattamasikkhaapada.m
 8. A.t.thamasikkhaapada.m
 9. Navamasikkhaapada.m
 10. Dasamasikkhaapada.m

Nagga Vagga

 1. Pa.thamasikkhaapada.m
 2. Dutiyasikkhaapada.m
 3. Tatiyasikkhaapada.m
 4. Catutthasikkhaapada.m
 5. Pa~ncamasikkhaapada.m
 6. Cha.t.thasikkhaapada.m
 7. Sattamasikkhaapada.m
 8. A.t.thamasikkhaapada.m
 9. Navamasikkhaapada.m
 10. Dasamasikkhaapada.m

Tuva.t.ta Vagga

 1. Pa.thamasikkhaapada.m
 2. Dutiyasikkhaapada.m
 3. Tatiyasikkhaapada.m
 4. Catutthasikkhaapada.m
 5. Pa~ncamasikkhaapada.m
 6. Cha.t.thasikkhaapada.m
 7. Sattamasikkhaapada.m
 8. A.t.thamasikkhaapada.m
 9. Navamasikkhaapada.m
 10. Dasamasikkhaapada.m

Cittaagaara Vagga

 1. Pa.thamasikkhaapada.m
 2. Dutiyasikkhaapada.m
 3. Tatiyasikkhaapada.m
 4. Catutthasikkhaapada.m
 5. Pa~ncamasikkhaapada.m
 6. Cha.t.thasikkhaapada.m
 7. Sattamasikkhaapada.m
 8. A.t.thamasikkhaapada.m
 9. Navamasikkhaapada.m
 10. Dasamasikkhaapada.m

Aaraama Vagga

 1. Pa.thamasikkhaapada.m
 2. Dutiyasikkhaapada.m
 3. Tatiyasikkhaapada.m
 4. Catutthasikkhaapada.m
 5. Pa~ncamasikkhaapada.m
 6. Cha.t.thasikkhaapada.m
 7. Sattamasikkhaapada.m
 8. A.t.thamasikkhaapada.m
 9. Navamasikkhaapada.m
 10. Dasamasikkhaapada.m

Gabbhinii Vagga

 1. Pa.thamasikkhaapada.m
 2. Dutiyasikkhaapada.m
 3. Tatiyasikkhaapada.m
 4. Catutthasikkhaapada.m
 5. Pa~ncamasikkhaapada.m
 6. Cha.t.thasikkhaapada.m
 7. Sattamasikkhaapada.m
 8. A.t.thamasikkhaapada.m
 9. Navamasikkhaapada.m
 10. Dasamasikkhaapada.m

Kumaariibhuuta Vagga

 1. Pa.thamasikkhaapada.m
 2. Dutiyasikkhaapada.m
 3. Tatiyasikkhaapada.m
 4. Catutthasikkhaapada.m
 5. Pa~ncamasikkhaapada.m
 6. Cha.t.thasikkhaapada.m
 7. Sattamasikkhaapada.m
 8. A.t.thamasikkhaapada.m
 9. Navamasikkhaapada.m
 10. Dasamasikkhaapada.m
 11. Ekaadasamasikkhaapada.m
 12. Dvaadasamasikkhaapada.m
 13. Terasamasikkhaapada.m

Chattupaahana Vagga

 1. Pa.thamasikkhaapada.m
 2. Dutiyasikkhaapada.m
 3. Tatiyasikkhaapada.m
 4. Catutthasikkhaapada.m
 5. Pa~ncamasikkhaapada.m
 6. Cha.t.thasikkhaapada.m
 7. Sattamasikkhaapada.m
 8. A.t.thamasikkhaapada.m
 9. Navamasikkhaapada.m
 10. Dasamasikkhaapada.m
 11. Ekaadasamasikkhaapada.m
 12. Dvaadasamasikkhaapada.m
 13. Terasamasikkhaapada.m

V. Paa.ti.desaniiya Ka.n.da

 1. Pa.thamapaa.tidesaniiyasikkhaapada.m
 2. Dutiyaadipaa.tidesaniiyasikkhaapadaani

VI. Sekhiya Ka.n.da

Parima.n.dala Vagga

Paaduka Vagga

VII. Adhikara.nasamathaa