Pali Day by Day

Introduction to Pali Exercise 9

[Page 53]

Translate into English:

[Click here for abbreviations]

kaayaa haayanti
aya.m kho saa braahma.na pa~n~naa
esaa ta.nhaa pahiiyati
bhojana.m diiyati
sacca.m Nigrodha bhaasitaa te esaa vaacaa (interrogative)
sacca.m bhante bhaasitaa me esaa vaacaa (affirmative reply)
ida.m vuccati cittan ti vaa vi~n~naa.nan ti vaa
taa devataa ma.m etad avocu.m
atthi kho bho Ma.nikaa naama vijjaa
sa~n~naa ca vedanaa ca niruddhaa honti
Sujaataa naama bhante upaasikaa kaalakataa
eva.m pi kho Sunakkhatto mayaa vuccamaano apakkami
sama.no Gotamo ima.m parisa.m aagacchati

[D.II.221 xix.(Mahaagovinda).2]
kaayaa haayanti
kaayaa [m-a/nom/pl] bodies
haayanti [haa I/ind pas/3rd pl] they are abandoned/eliminated
The bodies are abandoned

[D.I.124 iv.(So.nada.n.da).23]
aya.m kho saa braahma.na pa~n~naa
aya.m [dem pron/nom/m/sg] this
kho [indec/enc] indeed
saa [dem pro/f/nom/sg] that
braahma.na [m-a/voc/sg] Priest
pa~n~naa [f-aa/nom/sg] wisdom
This indeed, priest, is that wisdom

[D.II.310 xxii.(Mahaasatipa.t.thaana).20]
esaa ta.nhaa pahiiyati
esaa [dem pron/nom/f/sg] this
ta.nhaa [f-aa/nom/sg] craving
pahiiyati [(p)pa+haa I/ind pas/3rd sg] it is given up
This craving is given up

[D.II.354 xxiii.(Paayaasi).32]
bhojana.m diiyati
bhojana.m [n-a/nom/sg] food
diiyati [daa I/ind pas/3rd sg] is given
Food is given

[D.III.53 xxv.(Udumbarika-Siihanaada).21]
sacca.m Nigrodha bhaasitaa te esaa vaacaa (interrogative)
sacca.m [indec/inter] Is it true that
Nigrodha [m-a/voc/sg] Nigrodha
bhaasitaa [bhaa I/ind pas/nom/pl] spoken
te [per pron/ins/2nd sg/enc] you
esaa [dem pron/nom/f/sg] this
vaacaa [f-aa/nom/sg] speech
(interrogative)
Is it true, Nigrodha, that this speech was spoken by you?

[D.III.54 xxv.(Udumbarika-Siihanaada).21]
sacca.m bhante bhaasitaa me esaa vaacaa (affirmative reply)
sacca.m [indec] It is true
bhante [indec] Venerable sir
bhaasitaa [bhaa I/ind pas/nom/pl] spoken
me [per pron/ins/enc/1st sg] me
esaa [dem pron/nom/f/sg] this
vaacaa [f-aa/nom/sg] speech
(affirmative reply)
It is true, Venerable sir, that this speech was spoken by me.

[D.I.21 i.(Brahmajaala).2.13]
ida.m vuccati cittan ti vaa vi~n~naa.nan ti vaa
ida.m [dem pron/n/nom/sg] this
vuccati [vac I/ind pas/3rd sg] it is said/called
cittan [n-a/nom/sg] mind
ti [indec/enc] end quote
vaa [enc/indec] or/either
vi~n~naa.nan [n-a/nom/sg] consciousness
ti [indec/enc] end quote
vaa [enc/indec] or/either
This is called "mind" or "consciousness"

[D.II.51 xiv.(Mahaapadaana).3.30]
taa devataa ma.m etad avocu.m
taa [dem pron/nom/f/pl] those
devataa [f-aa/nom/pl] deities
ma.m [per pron/acc/1st sg] me
etad [dem pron/n/nom/sg] this
avocu.m [vac I/aor/3rd pl] they said
Those deities said this to me

[D.I.214 xi.(Kevaddha).7]
atthi kho bho Ma.nikaa naama vijjaa
atthi [as I/ind act/3rd sg] There is
kho [enc/indec] indeed
bho [m-an/voc/sg] Sir/your honor
Ma.nikaa [f-aa/nom/sg] Ma.nika
naama [indec] by name
vijjaa [f-aa/nom/sg] science
There is indeed, Sir, a science called Ma.nika

[D.III.266 xxxiii.(Sa'ngiiti).3.2(vi)]
sa~n~naa ca vedanaa ca niruddhaa honti
sa~n~naa [f-aa/nom/sg] perception
ca [conj/enc/indec] and
vedanaa [f-aa/nom/sg] feeling
ca [conj/enc/indec] and
niruddhaa [ni+rudh VII/pp/nom/f/pl] stopped/ceased
honti [huu I/ind act/3rd pl] they are
Perception and feeling have ceased

[D.II.92 (not II.93 as per book) xvi.(Mahaaparinibbaana).2.6]
Sujaataa naama bhante upaasikaa kaalakataa
Sujaataa [f-aa/nom/sg] Sujaataa
naama [indec] by name
bhante [indec] Venerable sir
upaasikaa [f-aa/nom/sg] female lay disciple
kaalakataa [kaala+kar VI/pp/nom/f/sg] died
Venerable sir, the female lay disciple named Sujaataa has died

[D.III.6 xxiv.(Paa.tika).1.6]
eva.m pi kho Sunakkhatto mayaa vuccamaano apakkami
eva.m [indec/adv] thus
pi [indec] also, too
kho [indec/enc] indeed
Sunakkhatto [m-a/nom/sg] Sunakkhatta
mayaa [per pron/ins/1st sg] by me
vuccamaano [vac I/ppr/nom/m/sg] speaking
apakkami [apa+(k)kam I/aor/3rd sg] went away/withdrew
Indeed, Sunakkhatta, by my speaking, withdrew

[cf. D.I.179 ix.(Po.t.thapaada).4 and D.III.38 xxv.(Udumbarika-Siihanaada).5]
sama.no Gotamo ima.m parisa.m aagacchati
sama.no [m-a/nom/sg] ascetic
Gotamo [m-a/nom/sg] Gotama
ima.m [dem pron/f/acc/sg] this
parisa.m [f-aa/acc/sg] assembly
aagacchati [aa+gam I/ind act/3rd sg] he comes
The ascetic Gotama comes to this assembly

Series A

+ Lesson 1
+ Lesson 2
+ Lesson 3
+ Lesson 4
+ Lesson 5
+ Lesson 6
+ Lesson 7
+ Lesson 8
+ Lesson 9
+ Lesson 10
+ Lesson 11
+ Lesson 12
+ Lesson 13
+ Lesson 14
+ Lesson 15
+ Lesson 16
+ Lesson 17
+ Lesson 18
+ Lesson 19
+ Lesson 20
+ Lesson 21
+ Lesson 22
+ Lesson 23
+ Lesson 24
+ Lesson 25
+ Lesson 26
+ Lesson 27
+ Lesson 28
+ Lesson 29
+ Lesson 30
+ Lesson 31
+ Lesson 32

Series B

+ Lesson 1
+ Lesson 2
+ Lesson 3
+ Lesson 4
+ Lesson 5
+ Lesson 6
+ Lesson 7
+ Lesson 8
+ Lesson 9
+ Lesson 10
+ Lesson 11
+ Lesson 12

Series C

+ Lesson 1
+ Lesson 2
+ Lesson 3
+ Lesson 4
+ Lesson 5
+ Lesson 6
+ Lesson 7
+ Lesson 8
+ Lesson 9
+ Lesson 10
+ Lesson 11
+ Lesson 12
+ Lesson 13
+ Lesson 14
+ Lesson 15
+ Lesson 16
+ Lesson 17
+ Lesson 18
+ Lesson 19
+ Lesson 20
+ Lesson 21
+ Lesson 22
+ Lesson 23
+ Lesson 24
+ Lesson 25
+ Lesson 26
+ Lesson 27
+ Lesson 28
+ Lesson 29
+ Lesson 30

Series D

+ Lesson 1
+ Lesson 2
+ Lesson 3
+ Lesson 4
+ Lesson 5
+ Lesson 6
+ Lesson 7
+ Lesson 8
+ Lesson 9
+ Lesson 10
+ Lesson 11
+ Lesson 12
+ Lesson 13
+ Lesson 14
+ Lesson 15
+ Lesson 16
+ Lesson 17
+ Lesson 18
+ Lesson 19
+ Lesson 20
+ Lesson 21
+ Lesson 22
+ Lesson 23
+ Lesson 24
+ Lesson 25
+ Lesson 26
+ Buddheniya Vatthu
+ Paniyadinnass Vatthu
+ Duggatassa Danam
+ Sumanadeviya Vatthu
+ Selections from Dhammapada [more]

Series E

+ Exercise 1
+ Exercise 2
+ Exercise 3
+ Exercise 4
+ Exercise 5
+ Exercise 6
+ Exercise 7
+ Exercise 8
+ Exercise 9
+ Exercise 10
+ Exercise 11
+ Exercise 12
+ Exercise 13
+ Exercise 14
+ Exercise 15
+ Exercise 16
+ Exercise 17
+ Exercise 18
+ Exercise 19
+ Exercise 20
+ Exercise 21
+ Exercise 22
+ Exercise 23
+ Exercise 24
+ Exercise 25
+ Exercise 26
+ Exercise 27
+ Exercise 28

Series F

+ Exercise 1
+ Exercise 2
+ Exercise 3
+ Exercise 4
+ Exercise 5
+ Exercise 6
+ Exercise 7
+ Exercise 8
+ Exercise 9
+ Exercise 10
+ Exercise 11
+ Exercise 12
+ Exercise 13
+ Exercise 14
+ Exercise 15
+ Exercise 16
+ Exercise 17
+ Exercise 18
+ Exercise 19
+ Exercise 20
+ Exercise 21
+ Exercise 22